CS Connected Graphic 1170X292px 05

About Compound Semiconductors

Semiconductors

Semiconductors in the form of both silicon and compound semiconductors, form the heart of many of today’s technologies. 

  • cyfieithu am ddim hyd at 500 gair i’r Gymraeg bob mis
  • gwirio testun hyd at 1,000 o eiriau bob blwyddyn
  • cyngor, arweiniad a chymorth i helpu busnesau ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg
  • nwyddau Iaith Gwaith megis laniardiau a bathodynnau sy’n nodi bod staff neu wirfoddolwyr yn siarad neu’n dysgu Cymraeg

Bring on the compound semiconductors

Impressive as the impact of silicon has been on our lives, it has a very basic and limited set of properties that restricts its application in many new and emerging technology areas that demand ultra-high performance levels along with sensing and other capabilities.
By atomically engineering crystal structures that combine elements either side of those in group IV of the periodic table (eg groups III and V), a set of new semiconductor materials has emerged whose enhanced properties offer significant performance improvements over those of silicon alone.
These compound semiconductors enable high speed processing in excess of 100 times that of silicon, as well as an array of other properties including the ability to emit and sense light, all the way from the infrared, through the visible and into the ultra-violet part of the spectrum.

Circlesofproductivity2

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb sy’n gweithio yn GIG Cymru,
mewn asiantaethau gofal cymdeithasol, yn y sector preifat, y trydydd sector ac
mewn meysydd eraill am eu gwaith caled parhaus ar y rhaglen imiwneiddio
rhag y ffliw.
Rwy'n deall pa mor heriol yw cyflwyno rhaglen frechu rhag y ffliw i nifer fwy o
bobl o flwyddyn i flwyddyn. Er mwyn helpu gyda'r gwaith cynllunio, mae’r
llythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am y rhaglen ar gyfer 2019-20.
Mae fy negeseuon allweddol ar gyfer tymor y ffliw sydd ar y gorwel yn
cynnwys:
 Pwysigrwydd brechu plant yn gynnar yn y tymor. Mae heintiau yn
gallu trosglwyddo’n gyflym iawn ymysg plant ac mae'r brechlyn ar gyfer
y grŵp oedran hwn yn effeithiol iawn. (Ar gyfer tymor y ffliw 2018-19
amcangyfrifir bod y brechlyn wedi gweithio yn achos 89%). Byddai
cynyddu nifer y plant cymwys 2 a 3 oed sy'n cael eu brechu yn cael
effaith fawr ar drosglwyddiad y ffliw ar draws pob grŵp oedran yn y
gymuned.
 Cynyddu nifer y bobl o dan 65 oed mewn grwpiau risg clinigol
sy'n cael eu brechu. Mae'r niferoedd sy’n 64 oed neu’n iau ac sy'n
cael eu brechu rhag y ffliw yn parhau i fod yn siomedig. Gyda'n gilydd,
mae angen gwneud mwy i wella'r niferoedd sy'n cael eu brechu yn y
grŵp oedran hwn. Bydd clinigwyr gofal eilaidd yn dymuno ystyried eu
cyfraniad i'r gwaith o sicrhau bod cleifion sydd â chyflyrau cronig yn
deall pa mor bwysig yw cael eu brechu rhag y ffliw yn flynyddol.
 Cynyddu nifer y staff iechyd a gofal cymdeithasol ar y rheng flae


Epitaxy

Epitaxy is the materials technology that defines the performance and key characteristics of compound semiconductor enabled technologies.
The epitaxial growth process is a nanotechnology whereby complex atomic structures are produced under strictly controlled conditions. The end product is a pure, crystaline semiconductor wafer (substrate) upon which complex structures comprising many individual atomic layers are grown.
These epitaxial layers uniquely define the wireless, photonic and electronic performance of our epiwafers which are then processed by our customers to produce the "chips" that are found in virtually all of today's technology devices and gadgets.
Epitaxy is the first key stage in the process of manufacturing the critical components in a wide range of devices from mobile handsets to solar cells and LEDs, and it requires high specification cleanrooms, sophisticated production tools and high levels of intellectual property.

Epiwafer